Javna nabava Plinskog kromatografa-spektrometra masa (GC-MS)

Temeljem provedenog Otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, objavljenog 21. rujna 2020. godine, za nabavu je odabran Plinski kromatograf-spektrometar masa (GC-MS) model GCMS-QP2020NX s AOC6000 autosamplerom i traženim dodacima proizvođača Shimadzu d.o.o. Prema potpisanom Ugovoru o javnoj nabavi isti je dostavljen i instaliran u Laboratoriju za metabolomiku Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te je obavljena i edukacija dvoje suradnika na projektu o njegovom korištenju.